Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady realizacji zleceń oraz podejmowania współpracy z Rescuewriter Katarzyna Kaczmarek, ul. Chopina 19/20, 86-300 Grudziądz, NIP: 8762492000, zwanym dalej Wykonawcą. Każda osoba zlecająca napisanie, edycję, redakcję tekstu oraz podejmująca się współpracy z Wykonawcą określana jest w niniejszym regulaminie mianem Klienta.

§1. Postanowienia ogólne

1. Kwestie, takie jak: czas realizacji zlecenia oraz forma i termin płatności ustalane są w momencie podjęcia współpracy między Wykonawcą a Klientem. Każdorazowo ustalane są w sposób indywidualny.

2. Ustalony termin realizacji jest terminem prognozowanym. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

3. Płatność za zlecenie podzielone na części przekazywana jest z góry przed stworzeniem każdej kolejnej części. Odstępstwa od tej reguły ustalane są indywidualnie między Klientem a Wykonawcą.

4. Poprawki merytoryczne do zlecenia wliczone są w cenę. Klient zobowiązuje się dostarczyć uwagi oraz niezbędne materiały do wprowadzenia poprawek.

5. Każde zlecenie realizowane jest w języku polskim, według wytycznych dostarczonych Wykonawcy przez Klienta. W przypadku braku określonych wytycznych, Wykonawca wykonuje zlecenie w oparciu o ogólnie przyjęte zasady edycji, a jego późniejsza korekta jest obowiązkiem Klienta.

6. Klient samodzielnie dokonuje edycji zlecenia według własnych potrzeb. Wykonawca może wykonać edycję na życzenie Klienta, według jego wytycznych, za dodatkową opłatą.

7. Zlecenie realizowane jest na podstawie dostępnych (również wskazanych przez Klienta) materiałów książkowych i zasobów internetowych.

8. Przekazanie przez Klienta płatności jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zawarciem umowy na powierzenie wykonania określonego zlecenia przez  Rescuewriter Katarzyna Kaczmarek.

§2. Realizacja zlecenia

1. Podstawą do realizacji zlecenia przez Wykonawcę są wytyczne przesłane przez Klienta drogą e-mailową lub poprzez inny komunikator, ale zawsze w formie pisemnej.

2. Realizacja każdego zlecenia rozpoczyna się od ustalenia planu tworzonych treści, niezależnie od ich charakteru. Akceptacja planu przez Klienta jest jednoznaczna ze zleceniem wykonania pracy i wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

3. Płatności mogą być realizowane w formie ratalnej po wspólnym uzgodnieniu tej kwestii przez Wykonawcę i Klienta.

4. W przypadku rezygnacji ze zlecenia przez Klienta, Wykonawca w ciągu 24 godzin dostarcza przygotowany już na rzecz Klienta materiał. Klient zobowiązany jest zapłacić za każdą stronę, slajd lub ilość znaków, zgodnie z ustaloną wcześniej ceną.

5. W przypadku braku wpłaty za zlecenie Wykonawca ma prawo do przesunięcia terminu jego wykonania na dowolnie wybrany przez siebie termin.

6. W przypadku niedotrzymania terminu przez Wykonawcę, Klient ma prawo zrezygnować z usługi. Wówczas konieczne jest dokonanie opłaty zgodnie z pkt. 4 niniejszego paragrafu.

7. W przypadku niedotrzymania terminu przez Wykonawcę, Klient ma prawo do zwrotu nadpłaconych środków, jeśli takowe istnieją.

8. Wszelkie inne kwestie regulowane są odpowiednimi przepisami Kodeksu Cywilnego. Istnieje możliwość indywidualnego rozwiązania kwestii spornych na drodze negocjacji osobistych między Wykonawcą a Klientem.

§3. Zasady użytkowania materiałów stworzonych przez Wykonawcę

1. Podjęcie współpracy z Wykonawcą jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu w całości. Informacje zawarte na stronie internetowej oraz w ogłoszeniach, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2. Materiały przygotowane i udostępniane przez Wykonawcę mogą być wykorzystywane w celach marketingowych lub do publikacji na witrynach internetowych, blogach i portalach społecznościowych przez Klienta.

3. Materiały o charakterze naukowym oraz pomoce naukowe mają wyłącznie charakter wzorcowy, mogą zatem zostać wykorzystane wyłącznie na zasadach pomocniczych w tworzeniu własnych treści przez Klienta.

4. Klient zamawiający materiał naukowy, oświadcza jednocześnie, że będzie go wykorzystywał wyłącznie zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce.

5. Wykonawca może w indywidualnych przypadkach zrzec się majątkowych praw autorskich, co należy ustalić poprzez osobną umowę pisemną. Zgodnie z polskim prawem nie jest możliwe przeniesienie niemajątkowych praw autorskich.

6. Zamawiany materiał powstaje w sposób zgodny z prawem poprzez napisanie, zredagowanie i korektę.

7. Treści przekazywane między Wykonawcą a Klientem w korespondencji e-mail oraz innymi kanałami komunikacji są poufne i przeznaczone wyłącznie do wglądu i celów informacyjnych Klienta. Rozpowszechnianie, dystrybucja, kopiowanie, publikowanie lub powielanie niniejszych wiadomości oraz załączników w nich zawartych, jest zabronione i może być ścigane karnie. Treści korespondencji e-mail oraz innymi kanałami komunikacji jest chroniona prawnie i należy ją użytkować zgodnie z art. 272 kodeku karnego oraz przepisami ustawy Prawo autorskie.

8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za dalsze / lub niewłaściwe bądź niezgodne z prawem użytkowanie udostępnionych materiałów.

§4. Dane osobowe

1. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rescuewriter Katarzyna Kaczmarek, ul. Chopina 19/20, 86-300 Grudziądz, NIP: 8762492000.

2. Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

3. Przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne w związku z wykonaniem umowy. Umowa w tym przypadku oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zlecenie wykonania usługi Wykonawcy.